Apie mus

Lietuvos socialinių įmonių asociacijos (LSĮA) paskirtis – neįgaliųjų ir kitų sunkumų darbo rinkoje turinčių gyventojų grupių užimtumo skatinimas, rūpestis jų įtrauktumu į darbo rinką, įsidarbinimo galimybėmis ir darbo vietų išsaugojimu, šiems asmenims palankia ir tinkamai pritaikyta darbo aplinka. Siekdami šio tikslo vienijame Lietuvos socialines įmones ir neįgaliųjų socialines įmones, bendradarbiaudami su valstybės ir savivaldos institucijomis, rūpinamės socialinėms įmonėms palankios verslo aplinkos ir teisinės bazės formavimu. Valstybės ir savivaldos institucijose atstovaujame mūsų asociacijoje dalyvaujančioms socialinėms įmonėms, giname jų teises ir teisėtus interesus.

 

Įsikūrimo istorija:

 

neįgalių žmonių užimtumui skirtoms įmonėms būtinybė vienytis, telkti jėgas bendriems tikslams iškilo 2003 m. Tuomet Lietuvai ruošiantis stoti į Europos Sąjungą kardinaliai buvo peržiūrėti ir keičiami LR teisės aktai. Šie pokyčiai neaplenkė ir įmonių, kurios skirtos neįgalių žmonių užimtumui. Derinant LR taisės aktus su Europos Sąjungos reikalavimais, Buvo naikinamos daug metų šioms įmonėms taikytos lengvatos ir kuriama nauja jų rėmimo tvarka.


Šiuo svarbiu momentu nusprendėme vienytis ir sutelktomis jėgomis siekti kuo palankesnių verslo ir remtinų darbuotojų užimtumo sąlygų, galimybių produktyviau bendrauti su valstybės institucijų atstovais ir dalyvauti mums aktualių teisės aktų kūrime.


2003 m. spalio 15 d. įsteigėme Žmonių su negalia įmonių asociaciją, kuri aktyviai dalyvavo priimant LR Socialinių įmonių įstatymą ir poįstatyminius aktus, siekė, kat šiuose teisės aktuose būtų įtvirtintos kuo palankesnės socialinių įmonių rėmimo sąlygos.


2005 m. gruodžio 15 d. įvykusiame asociacijos visuotiniame susirinkime buvo nutarta išplėsti jos veiklą, apjungiant ne tik neįgaliųjų, bet ir visas socialines įmones, ir rūpinantis visų socialinių įmonių bendrais interesais. Todėl Žmonių su negalia įmonių asociacija buvo pervadinta į Lietuvos socialinių įmonių asociaciją, patvirtinti nauji asociacijos įstatai. Šie pakeitimai galutinai įregistruoti juridinių asmenų registre 2006 m. balandžio 20 d.

 

LSĮA Valdymas:

 

LSĮA veiklą organizuoja LSĮA Pirmininkas, kuriuo šiuo metu yra UAB "Liregus" Direktorius Leonas Kirkilovskis, ir šešių asmenų LSĮA taryba.